ČSOP Rejštejn zajišťuje programy ekologické výchovy pro děti probíhající v prostorách Enviromentálního centra Železná Ruda.To se příhodně nachází v budově bývalé školy. V případě zájmu naleznete více informací o programech ekologické výchovy v kategorii EV.

Naše ČSOP podepsalo Memorandum o spolupráci a partnerství s Ekologickým centrem Orlov, o.p.s., org. složkou Geoparku Barrandien.

V prosinci 2018 jsem dokončili projekt Sestavení nominační dokumentace k žádosti o udělení titulu „Národní geopark Královská Šumava“, podpořený v rámci programu MŽP ČR: Program na podporu projektů NNO pro rok 2018 – podprogram A. V rámci tohoto programu naše ČSOP obdrželo dotaci na uvedenou nominační dokumentaci, přípravu a tisk informačního letáku a vytvoření nového odkazu Geoparku Královská Šumava v rámci těchto webových stránek.

Sdílíme dvoudílný článek časopisu Ochrana přírody na téma územní plánování ochrany biodiverzity v české krajině. 

 "Druhová ochrana v České republice je tradičně založena převážně na ochraně jedinců a na ochraně omezených výskytů v chráněných územích. Dlouhodobou existenci většiny ohrožených druhů nelze pouze s využitím soustavy chráněných území zajistit a ochrana jedinců těchto druhů na ostatním území není efektivním nástrojem k zajištění dlouhodobé existence druhů v naší krajině. Mnoho let trvají snahy o legislativní změny a posun směrem k biotopové ochraně, opakovaně se tento úkol objevuje v různých koncepcích a strategiích, naposledy v aktualizované Strategii ochrany biodiverzity (2016). Potřebná legislativní změna v druhové ochraně však bude ještě dlouhá cesta. Proto je potřebné účinně využívat i nástroje obecné ochrany přírody, nastavení pozitivně stimulujících ekonomických nástrojů (především v rámci společné zemědělské politiky) a nástroje určující využití krajiny. Základním nástrojem pro regulaci využití území je proces územního plánování."

První díl. 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/ochrana-biotopu-ohrozenych-druhu-v-uzemnim-planovani/

Druhý díl.

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/ochrana-biotopu-ohrozenych-druhu-v-uzemn%C3%ADm-planovani-ii/ 

Podkategorie