Programy EU

Operační program Životní prostředí

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Operační program Životní prostředí nabízí možnost realizace široké škály opatření investičního i neinvestičního charakteru. Operační program Životní prostředí se člení celkem na pět prioritních os, z toho na prioritní osu 4, která řeší péči a ochranu přírody a krajiny, je alokováno cca 351 mil. EUR (9,5 mld. Kč). Řídícím orgánem zodpovědným za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění programu je Ministerstvo životního prostředí ČR.

Operační program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova České republiky vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispívá ke zlepšení stavu venkova České republiky, založeném na trvale udržitelném rozvoji, a ke zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále umožňuje vytvoření vhodných podmínek pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Podporuje rovněž rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit venkova spojených s rozvojem podnikání, tvorbou nových pracovních míst, snížením míry nezaměstnanosti a posílením sounáležitosti tamních obyvatel.

Schválení konečné verze Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020 Evropskou komisí je očekáváno do konce června 2015.

Operační program Rybářství

Operační program Rybářství 2014-2020 usiluje o udržení zaměstnanosti využíváním tradičních produkčních systémů při použití nejmodernějších technologií. Řízení a garanci operačního programu Rybářství zajišťuje Ministerstvo zemědělství ČR. Zprostředkujícím subjektem je Státní zemědělský intervenční fond. Realizace opatření příznivých z pohledu ochrany přírody a krajiny lze podporovat především z prioritní osy 2 - Akvakultura, jejímž cílem je zachování tradiční akvakultury a zavedení metod šetrných k životnímu prostředí, zlepšení sortimentu produktů akvakultury a zlepšení pracovních podmínek v odvětví rybářství.

Program LIFE+

Dotační program LIFE+ je otevřen pro období 2014-2020 jako součást integrovaného přístupu EU k ochraně životního prostředí. Program je zaměřen na podporu přírodně cenných území spadajících do systému Natura 2000.

Projekty LIFE+ mají přispět k zastavení poklesu biodiverzity aktivní ochranou nelesních biotopů a druhů evropského a národního významu zavedením vhodného managementu a zlepšením stavu jejich ochrany. Jedním z hlavních cílů projektů je zajištění dlouhodobé udržitelnosti a péče o území např. zapojením místních zemědělských subjektů.

Pro ČR se každý rok alokace zvyšuje v závislosti na kvalitě projektů, umožňujících vyčerpání přidělených prostředků. Míra spolufinancování z prostředků EU činí maximálně 60 % způsobilých nákladů. Pouze ve výjimečných případech u opatření spadajících do oblasti Příroda a biologická rozmanitost může míra podpory dosáhnout až 75 %. Maximální ani minimální finanční omezení grantu není stanoveno. Průměrná výše příspěvku ze strany EU činí přibližně 1 mil. EUR. Doba trvání projektu není stanovena. V průměru se pohybuje v rozmezí 2-5 let.

Žadateli o finanční dotaci z LIFE mohou být veřejné nebo soukromé orgány, subjekty a instituce.

Více informací o programech a dotacích: http://www.dotace.nature.cz/prehled-programu.html