Ochrana neživé přírody

Jeskyně jsou podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil. Pod pojem jeskyně zahrnujeme i jeskynní výplně a přírodní jevy v jeskyních.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v §10 zakazuje ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně nebo jinak měnit jejich dochovaný stav. Stejná ochrana platí i pro přírodní jevy na povrchu (např. krasové závrty, škrapy, ponory a vývěry krasových vod), které s jeskyněmi souvisejí. Výjimku je možné udělit pouze v případech, kdy je to v zájmu ochrany jeskyně nebo kdy jiný veřejný, zákonem chráněný zájem výrazně převažuje nad zájmem na ochranu jeskyní. Pro průzkum nebo výzkum jeskyně je třeba povolení orgánu ochrany přírody.

Pokud je jeskyně objevena při dobývání nerostných surovin nebo při provádění ekologických prací, je osoba, která tyto dobývací nebo geologické práce provádí, povinna bezodkladně oznámit objevení jeskyně orgánu ochrany přírody.