Ochrana rostlin a živočichů

Obecná ochrana rostlin a živočichů je upravena v § 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jeho účelem je především chránit všechny druhy rostlin a živočichů před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Dále zákon stanovuje povinnost pro fyzické a právnické osoby, aby při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovaly tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
Zákon rovněž upravuje možnosti záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu nebo křížence druhů rostlin či živočichů do krajiny a vývoz a dovoz ohrožených rostlin a živočichů.

Zákon o ochraně přírody a krajiny a vyhláška Ministerstva pro životní prostředí stanovuje též podmínky pro držení živočichů v záchranných stanicích, zejména s ohledem na možnost zapojení těchto živočichů zpět do volně žijících populací a způsob péče o živočichy.

Zvlášť je v zákoně vyčleněna ochrana volně žijících ptáků a ochrana dřevin.

Videa o ochraně velkých šelem v ČR >>