Naturzonenkarte NPBWNárodní park Bavorský les není izolovaný subjekt, naopak v mnoha ohledech je úzce propojen s okolním prostředím. Právě proto musí být zajištěno, že přirozený vývoje lesa v Národním parku Bavorský les nebude negativně ovlivňovat přilehlé oblasti. Aplikaci adekvátních opatření ukládá Vládní nařízení o zřízení Národního parku Bavorský les.

cernikovaSoučasné znalosti o potenciálním (přirozeném) rozšíření jednotlivých druhů dřevin jsou nepřesné a opírají se o odhady zastoupení těchto druhů v lesních ekosystémech jednotlivých souborů lesních typů (SLT), které vychází právě z lesních vegetačních stupňů a edafických kategorií a jsou obecně stanovené pro území celé České republiky. Pro nový model byla použita data více než 2000 fytocenologických snímků stromového patra z lesů přírodní lesní oblasti Šumava.

Plán péče Národního parku Bavorský lesJen v málokteré zemi Střední Evropy je možné najít takovou rozmanitost druhů a biotopů jako ve svobodném státě Bavorsko. Pro jeho obyvatele hraje neporušená příroda a zdravé životní prostředí vedle sociálních jistot stále důležitější roli. Při prosazování neporušeného životního prostředí, zachování přírody a krajiny a šetrném využívání zdrojů nastavila bavorská politika životního prostředí vysokou úroveň. 

zasadyTyto zásady poskytují pomoc při aplikaci managementových kategorií chráněných území IUCN, které klasifikují chráněná území na základě účelu jejich managementu. Kategorie jsou dnes uznávány mezinárodními institucemi, jako např. OSN, i řadou států jako celosvětový standard pro definování a evidenci chráněných území a jako takové jsou ve stále větší míře začleňovány do národní legislativy.

Podkategorie