biomonitoringBiomonitoring lesních ekosystémů je dlouhodobý inventarizační projekt založený na opakovaných měřeních na trvalých zkusných plochách. Cílem projektu Biomonitoring lesních ekosystémů je zachytit druhovou a prostorovou strukturu lesa v území ponechaném samovolnému vývoji, zjistit, jak se les obnovuje a vyvíjí, jak se chová v jednotlivých fázích svého vývoje a jak reaguje na nejrůznější narušení - ať už přirozená nebo způsobená člověkem.

Naturzonenkarte NPBWNárodní park Bavorský les není izolovaný subjekt, naopak v mnoha ohledech je úzce propojen s okolním prostředím. Právě proto musí být zajištěno, že přirozený vývoje lesa v Národním parku Bavorský les nebude negativně ovlivňovat přilehlé oblasti. Aplikaci adekvátních opatření ukládá Vládní nařízení o zřízení Národního parku Bavorský les.

cernikovaSoučasné znalosti o potenciálním (přirozeném) rozšíření jednotlivých druhů dřevin jsou nepřesné a opírají se o odhady zastoupení těchto druhů v lesních ekosystémech jednotlivých souborů lesních typů (SLT), které vychází právě z lesních vegetačních stupňů a edafických kategorií a jsou obecně stanovené pro území celé České republiky. Pro nový model byla použita data více než 2000 fytocenologických snímků stromového patra z lesů přírodní lesní oblasti Šumava.

Plán péče Národního parku Bavorský lesJen v málokteré zemi Střední Evropy je možné najít takovou rozmanitost druhů a biotopů jako ve svobodném státě Bavorsko. Pro jeho obyvatele hraje neporušená příroda a zdravé životní prostředí vedle sociálních jistot stále důležitější roli. Při prosazování neporušeného životního prostředí, zachování přírody a krajiny a šetrném využívání zdrojů nastavila bavorská politika životního prostředí vysokou úroveň. 

Podkategorie